许氏各支始祖:_中华许氏
nav_top
  通行证 | 登录名 密码 找回密码 注册     手机中华许氏  中华许氏导航  简体中文 
Logo
Home首 页 许姓传说 许氏地图 各地族谱 许氏文化 历代人物 现代名人
许氏人才 我的家谱 许氏宗祠 许氏社区 在线留言 联系我们 RSS
    各地族谱 淘宝购物频道综合·商城·电器·男人·女人·数码·家居玩具·美容·饰品鞋包·食品·台湾馆·风云榜 
许氏各支始祖:


许必珍:字席儒,由江西南昌县瓦砾街,明洪武间官湖南省有政声,明永乐二年占籍於湖南长沙县旧善邑八都后建家庙於此,士人遂呼许家湾,至今称巨族公,葬家庙后上首园山癸山丁兼丑未向有碑有图说。子三。是为湘西许氏始祖。
许君枑:行良二,原贯吴西吉安府吉水县民籍,元初遊学於楚爱其山水秀丽风俗淳美因徙居於潭之姜畬黄泥井今永陂汑黎塘桥田山墓庐俱在卽其下屯处也,傅流至今是为我族之始祖,生没葬地旧谱未详。子一。是为湘潭许氏始祖。
许通一:字觉富,原籍豫章吉水元至正年间遊于楚爱潇湘山水秀丽风俗淳美因携妻絜子来长沙府湘潭县地名洙洲白石港,明洪武元年徙居新康五十八都卽今宁邑四都九区长冲社路遂入籍焉。元顺帝元统年卽至元二年丙子正月十六日辰时生,明建文三年辛巳二月初四日辰时没,葬宁邑四都九区长冲尾南岳冲住屋上首雷打岭龟形山亥巳向有碑墓华表,清乾隆乙丑年许江有业售崔驚伯契批其有许宅觉富坟山田塅中两小蕊上齐横沟左右下齐田边为界同治七年又價买崔寅楼加丈禁一契在横沟上加扦二丈五尺周围砌石为界契存祠。元配:鲁氏,元元统三年卽至元元年乙亥八月初六日午时生,明洪武三十一年茂寅七月十八日未时没,葬合夫冢丑山未向共碑。生子一:颜。湘潭颜家坝许氏始祖。
许觉富:号通一,原籍江右吉安府永丰县宋德祐二年现子正月十六日辰时生,元至正无年辛巳二月初四日申时没,元元贞年来湖广长沙府湘潭县洙洲白石港至元元年徙居新康五十八都后改名宁乡四都九区卽今宁乡麟峰乡十四保长冲社路,遂占籍焉,葬本县本乡十三保长冲尾南狱冲住屋上首雷打岭龟形山亥山巳向有墓有华表有宁潭嗣孙竖立石碑有石图週围一围有许江有售崔管业契批南狱冲住屋上首田段中二小乳许觉富公夫妇坟二家不入契内为據清同治七年崔寅楼于来脈上加迁丈禁有契存湘潭潮瑞公祠抄契附刊。元配:鲁氏,宋德祐元年乙亥八月初六日午时生,元至元五年已卯七月十八日未时没,葬与公合冢丑山未向共墓共碑共批。生子:子颜。是为沩宁许氏始祖。
许 荆:字孟和,会稽人也,东溪司曹武公五世藻仕潢历官桂阳太守。东阳一世祖:许志,字大节,登后唐天成戊子科进士授庆元府庆支员外郎由前塘迁于治南通儒坊今为东阳第一世祖。巧溪一世祖,许骥,行正四,居策山外婆家復迁金华婺东巧溪而居焉。是为浙江金华许氏始祖。
三国、两晋、南北朝时期,随着为避北方战祸而南徙的人群,许姓迁居于今江苏、浙江、湖北、福建、广东等地。汝南一支后裔许猛任曹魏幽州刺史,许式任平原(今山东平原)太守,许茂任高阳(今河南高阳)太守,许王圭任南朝桂阳太守,许彦任相州刺史,许永慧萧齐时被封为晋陵县侯,许宗之任北魏定州刺史,许懋任梁朝天门太守。

3.隋、唐时期:
许姓南迁始于魏晋南北朝之时。
唐初,陈政,陈元光父子奉命入闽,有河南许姓将佐随同前往,在福建安家落户。唐僖宗时,侍御史许爱镇守漳州招安,后入晋江石龟。唐朝以后,许姓已大举南迁繁衍于今江苏,浙江,湖北,福建,广东等省地。故唐朝以后的许姓名人也多出于此地。
隋唐时期,社会趋于稳定,不管是居于北方的许姓,亦或是迁居南方的许姓,都得到了相当的发展,许姓人口日益增长。上述汝南许姓一支后裔也有新的发展,如许逊任平原(今山东平原)太守,许弘周任楚州刺史,许远任睢阳太守,许岘任袁州刺史。
[来源:http://www.chinaxu.net/club/bbs/disp.asp?owner=B101&ID=401,作者不详]


更新时间:2006-9-21 0:35:42

友情链接: 中华许氏族谱  新加坡许氏总会  许由与许氏文化研究会  中国根源网  许广崇  明宗网  鸣谢:高山网络 提供本站网络空间


 
CopyRight(C)2006-2010,中华许氏 www.ChinaXu.net
联系地址:海南省海口市大英三里66号,邮编:570206
琼ICP备06002430号,Powered by:Jixin Studio
.